LÃO TĂNG SAO GIỐNG LỪA

Thiền sư Quang Dũng là người truyền thừa thiền phong thiền sư Ngưỡng Sơn, có lần ngài đi hoằng pháp từ phương xa trở về chỗ Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn hỏi :


- Trở lại đây làm gì ?
Quang Dũng chấp tay đảnh lễ thưa :
- Lễ bái nghĩa Hòa thượng thân giáo sư.

Thiền sư Ngưỡng Sơn dùng tay chỉ vào mình, hỏi :
- Có thấy lão tăng không ?
Quang Dũng khẳng định đáp :
- Thấy.
Thiền sư Ngưỡng Sơn vô cùng nghiêm túc hỏi :
- Lão tăng sao giống như lừa ?
Quang Dũng không chút do dự :
- Hòa thượng cũng không giống Phật !
Thiền sư Ngưỡng Sơn lại dùng tay chỉ vào mình, nói :
- Giống cái gì ?
Quang Dũng không cho là đúng, nói :
- Nếu có chỗ giống, đâu khác với lừa ?
Ngưỡng Sơn nghe đệ tử Quang Dũng đáp xong, cười to ha hả và khen rằng :
- Ta đã đợi hai mươi năm mà không có một người nói được, hôm nay ông đã đáp cho ta, thật là phàm thánh hết tình, không từ nơi phân biệt nhận biết thế gian mà từ vô phân biệt thể ngộ. Tốt lắm ! Hãy khéo giữ gìn ! Hãy khéo giữ gìn !


Lời bình :


Dùng một câu chân thật “Giống cái gì ? Chẳng giống cái gì”, kỳ thật có giống không ? Thấy chăng ? Thật ra, thấy được là không thấy, không thấy mới là thấy.

Sự vật trên thế gian này đều là pháp sanh diệt biến đổi, tất cả đều vô thường, vậy giống cái gì ? Pháp thân đồng như hư không, tuy hư không vô tướng mà không có cái gì chẳng giống, chúng ta có thấy hư không chăng ? Hư không giống cái gì ?
Nguồn: thuongchieu.net

Đọc 850 thời gian

Tin Tức

Xã hội

Giáo dục

Sức khỏe

Go to top